افراد آنلاین
3 کاربر آن‌لاين است (2 کاربر در حال مشاهده‌ی سایت اخبار)

عضو: 0
مهمان: 3

بیشتر...
شاهئر بای محمّد قلیچی نینگ کلالانئنگ ماغتئم غولئ نئنگ آدئنئ گؤتـِریأن مدِنیّـِت و صونغات جمغئیـِتی نینگ 119ـ نجئ اوُتورشوغئنداقئ چئقئشئ - گزارش از: عطانظر برزین

فرستنده magtymghuly تاريخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ ۱:۱۰:۰۰

تصویر اصلی
شاهئر بای محمّد قلیچی نینگ کلالانئنگ ماغتئم غولئ نئنگ آدئنئ گؤتـِریأن مدِنیّـِت و صونغات جمغئیـِتی نینگ 119ـ نجئ اوُتورشوغئنداقئ چئقئشئ گزارش : عطانظر برزین
عألمی یارادان یکه تأک تانگرئنی یادلاماق بیلـِن . السّلام علیکم حوُرماتلی اوستادلار، عالئم‌لار و ادِبیّـات عألـِمی نینگ موشتاق لاری، جانئنگز ساغ، یوردونگئز پاراخات بوُلسون.
ماغتئم غولی پئراغی نئنگ آدئنی گؤتـِریأن جمغئیـِتینگ آغضالارئ نئنگ طاراپئندان، شاهئر بردی کؤسه بارادا بیر آز گوٌرروٌنگ برمـِگی بیزه بویروق بوُلدی . بویروغی یرینه یتیرمـِگی وظیفه حاسابلاپ، اینه سیزینگ غوللوغئنگئزدا .

شاهئرنگ آدی بردی مئراد شؤهراتی آرام، ادبی ‌لاقامی و خالقئنگ آراسئندا مشهور بوُلان آدی بردی کؤسه، آتاسی نئنگ آدی دؤولـِت مئراد و اجه‌سی ‌نینگ آدی بی‌بی‌تأج، گؤگلـِنگ طایفاسی‌نئنگ آق‌کِل تیره‌سی نینگ کؤسه بؤلومیندِن دیر. ‌بیر موٌنگ اوٌچ یوٌز اوُن یدی(1317) نجی(هـ .ش) یئلئنگ یاز پاصلئندا خوراسان ولایاتئ نئنگ جرگلان اوٌلکه سی ‌نینگ تالاو مانطاقه سی نینگ کأریز اوُباسئندا دوٌنیأ گلیپ دیر. اؤزی بیر غوُشغوسئندا شـِیله دیییپ دیر:
آتام دؤولـِت مئراد، اجـِم بی‌بی تأج یدی یتیم ساقلاپ اؤلدی بی عالاچ
یاشلئق دؤوروٌنی کؤشـِک اؤلـِن اوُباسئندا گچیریپ دیر. ییگریمی یاشئندان سوُنگرا آق‌چشمه داغئندا اوستاد آبا ایشان شئخ ـ شاهئر صأحـِت ایشانئنگ غارداشی نئنگ ـ غوُینونی دؤرت یئل باقئپ دئر. شوُل دؤووٌرلـِرده هم غوُشغی یازئپ باشلاپ دئر:
انگیپ چئقمادان غوُینوم خوُر بوُلدی غوری سامان ، گؤک یوُوشانا زار بوُلدی .


بیر زادی یادلاپ گچه سیم گلیآر . بردی کؤسه هیچ بیر مکتـِبده اوُقامان د ر . توٌرکمـِنینگ تاختا باشئنی توتمان دئر، دییشی یالی، بردی کؤسه هم شوُل تاختا باشئنی توتمان لاردان دئر . شوُنونگ اوٌچین هم اوُنونگ غوُشغی‌لارئنی، مکتـِبده و دانِشگاه دا اوُقان شاهئرلارئنگ غوُشغوسی بیلـِن دنگأپ گؤرمـِک، عادالات سئزلئق مئقا دییأن . بردی کؤسأنی یکه تأک بردی کؤسه بیلـِن دنگه مـِلی . اوُل بیر غوُشغوسئندا شـِیله دییأر:

گـــــزدیم خوُراسانــیـ مازئندارانــی پولونگ بوُلسا هر کیم ‌تانار دوُست سنی
بیسوُواد ، بیلمـِدیم آغــی ـ غارانــی غارئب بوُلسانگ تانئمازلار دوُست سنی

بردی کؤسه اؤز سوُوادئ نئنگ یوُقلوغئنی و همده غارئب بوُلسانگ هیچ کیم تانئماجاغئنی آیدئپ دئر و بی سوُوادلئق هم غارئبلئق دئغئنی یادلاپ دئر . شاهئرنگ سوُوادی بوُلماندان سوُنگ اوُنونگ غوُشغولارئنی (تأزه یاب)آق‌چشمه اوُباسئندا یاشایان عبدالخلیل ایشانی یازئپ دئر ، و همده شاهئرئنگ اوُغلی آق محمّد هم شاهئرئنگ سوُنگقی واغتئنداقی آیدان غوُشغولارئنی یازئپ غوُیوپ دئر .
بردی کؤسه آراسسا و ساده تورکمـِن. شونونگ اوٌچین هم اوُنونگ غوُشغی‌لاری هم آراسسا و شو واغتئنگ دیلینده یازئلان سادهاجا سؤزلـِر. اونونگ یازان غوُشغولاری چئلشئرئملی و دوٌشنوٌک سیز دال .

گؤونوٌمینگ گوٌیمـِنجی گوٌل یوٌزلی یارئم نیرده اگلـِندینگ، نأمه گلمـِدینگ؟
سن بوُلماسانگ یوُقـدور، منینگ قارارئم نیرده اگلـِندینگ ، نأمه گلمـِدینگ؟

ساچئنگ اژدرهادئر مسگـِنی دالئنگ یاندئردی جانئمی یار نوقطا خالئنگ
یا خازان اوردومی سوُلدومی گوٌلوٌنگ نیرده اگلـِندینگ ، نأمه گلمـِدینگ؟

گؤزلـِریم غاماشدی یوُلونگا قاراپ گلـِندِن ـ گچـِندِن بیلمـِدیم سوُراپ
یا گیجأ غالدئنگمی زوٌلفوٌنگ داراپ نیرده اگلـِندینگ ، نأمه گلمـِدینگ؟
باشغا بیر غوُشغوسئندا :
مسلمان دینیندِن چئقار هر آدام یالان سؤزله سه
آبئرای حوُرماتئن دؤکـِر هر آدام یالان سؤزله سه
اؤزی ساده توٌرکمـِن بوُلان سوُنگی یالان سؤزله‌مـِگی دیندِن چئقماق حاسابلاپ دئر .
ییگریم یدی یاشئندا کؤشـِک اؤلـِن اوُباسی نئنگ آقارسووی یوُق بوُلانی اوٌچین شاتوت آدلی یری اؤزوٌنه واطان بللأپ دیر . شاهئر بیر غوُشغوسئندا شـِیله دییأر :
شاتوُت چؤلدی باغ اتدیم، کند آچئل گؤونوٌم، آچئل گؤونوٌم
شاتوت ایلکی چؤل بوُلسا ـ دا سوُنگرا اوُبا بوُلوپ انچمه آدام لار گؤچوٌپ گلیپدیرلـِر و شاتوت هم تالاو جوٌلگه سی نینگ اوُبالارئ نئنگ بیری حاسابلانئپ دئر . شاهئر شاتوت اوُباسئنی تارئپلاپ ینه بیر غوُشغوسئندا شـِیله دیییپ دیر :
ییگریم یدی یاشدا یتیشدیم سانگا موٌصوٌر بوُلوپ گوزه گؤروٌندینگ مانگا
توُقای لانگ باغ ادیپ آیلاندئم اوُنگا آق، شاتوت چشمه سی، دؤنه یین سانگا
شاهئر عؤمروٌنینگ آخئرئنا چنلی هم شوُل اوُبادا یاشاپ دئر .
شاهئر ایش باشئندا خودایی یادا سالمالی دئغئنی بللاپ گچیپ دیر :
بسم ‌الله دییسـِنگ جئن، شـِیطان غاچار بسم ‌الله دییسـِنگ قهر اوُدونگ اؤچـِر
بســــم ‌الله خایرئنگ غاپئسئن آچــار بســـــم ‌الله الـــــرحمن الـــرحیم
و همده یکه تأک تانگرئنی و اوُنونگ رسولونی یادلاپ آیدیار:
بسم‌الله ، الله ، یادلایان کلام خودای آدئنگ حوُرماتئنا چاغئریان
محمّد پیغمبـِر علیه‌ السّلام حبیب الله نگ حوُرماتئنا چاغئریان

شاهئر اؤز انه و آتاسئنا بوُلان سؤیگوٌسینی شـِیله سطیرلـِر بیلـِن بللاپ دیر :
واصفئنگا یتیشمـِز سؤزوٌم آتام بیلـِن انـِم ، انـِم
شام چئراغئم ایکی گؤزوٌم آتام بیلـِن انـِم ، انـِم

مئدارئم ، مکانئم ، اؤیوٌم موٌنگ مرتبه بلـِند جایئم
گوٌندیز گوٌنوٌم ، گیجه آیئم آتام بیلـِن انـِم ، انـِم

بأش واغت نامازی اوُقانئم آدامزاددا مأهریبانئم
تن ایچینده شیرین جانئم آتام بیلـِن انـِم ، انـِم

سوو گچـِر ائزئنا آقمـاز أر گچـِر بأرسینه باقماز
اؤلیانچأم یادئمدان چقماز آتام بیلـِن انـِم ، انـِم

حاق قابول اِیله سین توُبام نأچه شأهریم، نأچه اوُبام
هم مدینأم، همده کعبـأم آتام بیلـِن ، انـِم ، انـِم

بردی کؤسه چکمه مینّـِت نأچه پارض بار، نأچه سوٌنّـِت
یاغتی جهان سگز جنّـِت آتام بیلـِن انـِم ، انـِم

شاهئر انه مأهری نینگ تایی یوُقلوغئنی بیر غوُشغوسئندا بـِیان ادیپ دیر:

هر یانا تــوُولانئپ آغــلار انه دِن آیرئلان چاغا
یوٌرِگین، باغرئنی داغلار انه دِن آیرئلان چاغا

جاندان عزیز انــه مأهری بیرـ بیری نینگ خرئداری
هیچ یرده تاپمـاز قاراری انه دِن آیرئلان چاغا

بو آیرئلئق کیمه یارار گیجه ـ گوٌندیز تاپماز قارار
زارئنلاب انه سین سوُرار انه دِن آیرئلان چاغا

یاغشئنی ـ یامانی بیلمـِز پند و نصیحاتئنگ آلماز
شاد بوُلوپ اوُینا‌ماز گوٌلمـِز انه دِن آیرئلان چاغا

خوُستاری خوُشامای برِر کأته ضاربلار، کأته اوُرار
ایچین اگسیپ بوُینون بورار انه دِن آیرئلان چـاغا

بردی کؤسه غایغی چکـِر دورماز گــؤزوٌندِن یاش آقار
دلمورئپ هر یانا باقار انه دِن آیرئلان چـاغا
یادا :
سئپاسانگ یاغشی دئر، یتیم ساچئنی یتیم تایلا بیلمـِز گؤووٌن گؤچوٌنی
هر دم ـ هر دم آغلار اگسـِر ایچینی آتا اؤلوٌپ، انه اؤیدِن آیـــرئلسا

شاهئر بردی کؤسه بیرنأچه غوُشغوسئندا یاغشی دوُست بارادا نئغتاپ گچیپ دیر :
آدام بوُلسانگ سایلا دوُست بیلـِن دوُستی یاغشی دوُستونگ ماصلاحاتئنگدا بار بوُلار
باغشی عبدالمجید ربّانی شـِیله گوٌرروٌنگ بردی: « بیرگون اینجه اوُباسئندا شاهئر بردی کؤسه‌دن، شاهئر سنینگ غوُشغولارئنگدا مرد بیلـِن نامارد سؤزی کأن گلیأر سبأبی نأمه دیییپ سوُرانئمدا اوُل مانگا شـِیله جوُغاب بردی‌، خالقئنگ آراسئندا کأن گزدیم، اوُلار بیلـِن ایش سالئشئپ گؤردوٌم، بیله بیر یاغدایدا هر هیللی غئلئق ـ حأصیّـِتلی آدام لاری گؤردوٌم، خالق بیلـِن بیله یاشاسانگ روحونگا تأثیر غوُییار و سوُنگرا هم سؤز بوُلوپ غوُشغا گچـِنینی شاهئرئنگ اؤزی هم دویمان غالیار . »
آدام باردئر گؤونی یتمـِز سؤزوٌمه دییه یینمی ـ دییمأیینمی نیلأیین
یوٌز نامارددان بیرمردیاغشی‌اؤزوٌمه دییه یینمی ـ دییمأیینمی نیلأیین
یا ـ دا :
ناماردی مـِیداندا گؤرسـِنگ خوُش صفاتلی خئیال بوُلار
آداشئپ اؤیوٌنه بــارسانگ آچئلمـــاز، دیلی لال بوُلار
بردی کؤسه، غوُشغولاری بیلـِن ایل ـ گوٌنه اؤزوٌنی تانئدان شاهئر، اوُنونگ غوُشغوسئ نئنگ کؤپوٌسی باغشی‌لارئنگ دیلی بیلـِن خالقئنگ آراسئندا آیدئم بوُلوپ یایراپ دئر و رادیو گوٌرگـِنده هم اوُنونگ غوُشغولارئنی باغشی لار آیدیارلار مئثال اوٌچین دوُلان گؤونوٌم آدلی غوُشغئنی باغشی اراز قلی دوردی زاده آیدئپ دئر :
بو ییگیت لیک گچـِر سندِن دوُلان گؤونوٌم، دوُلان گؤونوٌم
عئشقئنگ اوُدی اؤچـِر سندِن دوُلان گؤونوٌم، دوُلان گؤونوٌم
باغشی محمد کاوه هم انه‌دن آیرئلان چاغا و شوُر بوُلار آدلی غوُشغولارئنی آیدئم ادیپ آیدیار.
توُی لاردا و یئغناق لاردا آلئپ بارئجی لار (گویندگان) غوُشغوسئنی اوُقایارلر
شاهیر غوُشغولارئ نئنگ کیتاب بوُلماغئنی آرزوو ادیپ دیر:
کیتابئم بار چاپا برجـِک خئیالئم قابول اتدی توٌرکمـِن مأهریبان ایلیم
اوُل آرزووونا یتیپ بیلمأن شـِیله دییار:
خودایئنگ برِن پـــــایئنی قئرق یئل گؤزلأپ سؤز جایئنی
آتدیم غوُشغی نئنگ یاینی کیتابئم اوٌچین آغلایان
شاهئر بردی کؤسأنینگ غوُشغولاری آق چشمه آدی بیلـِن 1393نجی یئلدا چاپ بوُلوپ یایرادی . ایل ـ گوٌن اوُنی غوُوی غارشی آلدی لار. بیزه هم تانگری یالقاسئن بریپ دورلار . بوکیتابئنگ چاپ بوُلماغئنا زأحمـِت چکـِن آق محمد شاهئرئنگ اوُغلوندان هم شو تایدا مینّـِتدارلئق بیلدیرِسیم گلیأر. یاشی اوزاق بوُلسون.

شاهئر بردی کؤسه دِن ایکی اوغول(آق محمد ـ شهاب) و اوٌچ غئز غالئپ دئر.

آیرئلئغا سئنا‌لارئنی اوُد اِیلأر کیم لـِر گلیپ اوُلانگ گؤونوٌن شاد اِیلأر
دأدِم دییپ هرگوٌن ـ هرگوٌن یاد ایلأر ایکی اوُغلوم، اوٌچ غئز، بالام غال ایندی
شاهئر غوُشغولارئ نئنگ یادیگأر قالاجاق دئغئنی شـِیله سطیرلـِر بیلـِن بـِیان ادیپ دیر:
دوُست لارئم یالان دوٌنیأده یازانئم غالمالی بوُلدی

ارسال نظر
شرایط نظر*
همه‌ی نظرها نیاز به تایید مدیر سایت دارند
عنوان*
نشانه‌ی پيام*
       
پیام*
آدرس اینترنتی پست‌الکترونیکی تصویر واردکردن تصویر لبخند‌ها فلش Youtube _EXT_EXTGALLERY_ALTWMP کد منبع نقل قول

Bold Italic Underline Linethrough  چپ وسط راست  


برای دیدن محتوای در حال کار بر روی پيش‌نمايش کلیک کنید.
گزينه‌ها*
 
 
 
کد تایید*
{۹} + {۱} = ?  
نتیجه این عبارت را وارد کنید
حداکثر تعداد تلاش برای ارسال: 3 مرتبه